Vẽ đồ thị hàm 2 biến trong matlab

      505

x = 0:0.05:(20-4);%Tao với x voi cac phan tu tu 0 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.05y = cos(x)-2*sin(x);%Tao có yplot(x,y,"bo:","LineWidth",3,"MarkerSize",5) %Ve bởi vì thi tu cac gia tri vào sở hữu x va y, đường nét vẽ: width 3, danh dau hinh tron kích cỡ 5, mau xanh lam title("Do thi hinch sin"); %ten bởi thixlabel("Thoi gian"); %chu thich truc xylabel("Gia tri"); %chu thich truc ygrid on %bat luoi

*
1.2.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm 2 biến trong matlab

Ví dụ 2: Vẽ 2 thiết bị thị trong 1 trục tọa độ

x = 0:pi/100:(4+1)*pi;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi*100y = sin(x);%Tao mang yz=cos(x);%Tao có zplot(x,z,"y",x,y,"g","LineStyle","-.","LineWidth",3)%Ve bởi vì thi tu cac gia tri vào có x va z voi mau vang va % vì chưng thi tu cac gia tri trong có x va y voi mau xanh la vào cung 1 cua so % net -. vì chưng rong 3grid %chũm doi trang tnhị luoixlabel("X"),ylabel("Y") %chu thich truc x, ytitle("Graph sin(x) & cos(x)") %ten vày thiaxis(<0 20 -1.2 1.2>); %tao truc toa vị hien thi

*
1.3. lấy ví dụ 3: Vẽ 3 thứ thị trong một trục tọa độ

x = 1:0.5:20-4;%Tao mang x voi cac phan tu tu 1 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.5y1 = sin(x)+cos(x);%Tao mang y1y2 = sin(x)-2*cos(x);%tao mang y2y3 = sin(x)+2*cos(x);%tao với y3plot(x,y1,"r+:",x,y2,"g*-",x,y3,"yo-") %Ve vì chưng thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y1 voi mau vày, net ve sầu :, danh dau + va %Ve vì thi tu cac gia tri trong mang x va y2 voi mau xanh la, net ve -, danh dau * va % Ve vì chưng thi tu cac gia tri vào sở hữu x va y3 voi mau vang, net ve sầu -, danh dau o%Trong cung 1 cua sogrid on %bat luoi

*
1.4. lấy một ví dụ 4: Vẽ những đồ thị trong 1 cửa ngõ sổ

clear all %xoa bienx=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao có y1 y2=cos(x);%Tao mang y2y3=sin(x)+cos(x);%Tao mang y3 subplot(3,1,1)%chia cua so thanh hao ma tran 3 x 1 khoang de ve sầu bởi thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y3,"g") %Ve vì chưng thi tu cac gia tri trong mang x va y3, net ve mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(3,1,2)%chia cua so tkhô nóng ma tran 3 x 1 vùng de ve vì chưng thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"y") %Ve bởi thi tu cac gia tri vào mang x va y2, net ve mau vanggrid on; %Bat luoi subplot(3,1,3)%phân chia cua so tkhô cứng ma tran 3 x 1 vùng de ve sầu vị thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y1,"b") %Ve do thi tu cac gia tri trong có x va y1, net ve mau xanh lamgrid on; %Bat luoi

*
1.5. ví dụ như 5: Vẽ các thiết bị thị trong một cửa sổ

x=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao sở hữu y1 y2=cos(x);%Tao có y2y3=tan(x);%Tao mang y3y4=sin(x).*sin(x); subplot(2,2,1)%phân tách cua so thanh hao ma tran 2 x 2 khoang de ve sầu bởi thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y1,"b+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve vì thi tu cac gia tri vào có x va y1, net ve : do rong 2, danh dau + form size 5, mau xanh lamgrid on; %Bat luoi subplot(2,2,2)%phân chia cua so thanh hao ma tran 2 x 2 khoang de ve sầu vị thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"r+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve vì thi tu cac gia tri vào sở hữu x va y2, net ve : bởi rong 2, danh dau + kích thước 5, mau dogrid on; %Bat luoi subplot(2,2,3)%phân tách cua so tkhô nóng ma tran 2 x 2 vùng de ve vị thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y3,"g+:","LineWidth",2,"MarkerSize",2) %Ve vày thi tu cac gia tri vào với x va y3, net ve : bởi vì rong 2, danh dau + form size 2, mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(2,2,4)%phân chia cua so thanh hao ma tran 2 x 2 vùng de ve sầu bởi vì thi, va chon cua so 4 de veplot(x,y4,"y+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve vì thi tu cac gia tri trong có x va y4, net ve sầu : bởi rong 2, danh dau + size 5, mau vanggrid on; %Bat luoi

*
2. Đồ thị thanh

x = 1:12; %Tao có x voi cac phan tu tu 1 den 12y=<8 1 1 5 0 5 5 2 0 2 2 4>; %Tao với ybar(x,y,0.5,"r");% ve vày thi thanh hao tu gia tri x y, mau vị, bởi rong 0.5grid %nuốm doi trang thai luoixlabel("Thang") %Chu thich truc xylabel("Ma so") %chu thich truc ytitle("Nguyen Van Khuong") %ten vì chưng thi

*
3.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Diệt Malware Và Spyware Tốt Nhất, 8 Công Cụ Anti

Đồ thị tròn

%pie plotx=<1 8 1 1 5 0 5 5 2 0 2 2 4>; %Tao có xtach = <0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1> %Tao sở hữu tach de cat bởi thi tron%o cac vi tri tuong ung voi so 1, la 2 vi tri cuoi vào với x pie(x,tach) %Ve vị thi tron voi cac vi tri cat trong sở hữu tach

*
4. Đồ thị trong tọa độ cực

%polar plott = 0:0.01:(4+1)*pi;%Tao với t voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01polar(t,abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))) %Ve vị thi toa vì cuc tu gia tri t va đê mê abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))

*
4. Đồ thị 3D

4.1. Đồ thị mặt đường 3D

z = 0:pi/50:(4+1)*pi;%Tao có z voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi/50x=sin(z); %Tao có xy=cos(z); %Tao mang yplot3(x,y,z,"LineWidth",5,"LineStyle","-","Color","b") %Ve vị thi 3d tu cac gia tri vào mang x,y,z, net ve sầu - bởi vì rong 5, mau xanh lamgrid; %thay doi trang thai luoi

*
4.2. Đồ thị có con đường contour

x = -1:0.05:1;%Tao mang x voi cac phan tu tu -1 den 1 %moi phan tu cach nhau 0.05y=x; %Tao mang y = meshgrid(x,y); %dinch luoi vez = x.^(3+4)+y.^(2+4); %Tao mang zsurfc(x,y,z,"EdgeColor","b") %Tao be mat 3 chieu co duong contour ben duoi

*
4.3. Đồ thị mesh, surf

= meshgrid(-8:0.5:8); %dinc luoi vez = sqrt(x.^(2+4)+y.^(2+4)); %Tao có z subplot(2,2,1); %phân tách cua so tkhô nóng ma tran 2 x 2 khoang de ve do thi, va chon cua so 1 de vesurf(x,y,z,"EdgeColor","r"),title("Ham surf"); %Tao be mat 3 chieu va ten vì chưng thicolorbản đồ hot %chon kieu khổng lồ mau đến bởi thishading interp %tao bong đến be mat subplot(2,2,2);%chia cua so tkhô cứng ma tran 2 x 2 khoang de ve bởi vì thi, va chon cua so 2 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","b"),title("Ham mesh"); %Ve mat luoi 3d va them ten bởi vì thisubplot(2,2,3);%chia cua so tkhô nóng ma tran 2 x 2 khoang de ve sầu vị thi, va chon cua so 3 de vesurfc(x,y,z,"EdgeColor","y"),title("Ham surf");%Tao be mat 3 chieu teo duong contour va ten vị thishading flat %Tao bong be mat kieu flatsubplot(2,2,4);%phân tách cua so tkhô cứng ma tran 2 x 2 vùng de ve vì thi, va chon cua so 4 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","c"),title("Ham mesh");%Ve mat luoi 3d va them ten vày thishading flat %Tao bong be mat kieu flat

*
4.4. Vẽ hình cầu

%ve sầu hinc cau tam (x=2, y=2, z=4) 3so cuoi msv = sphere(50); %Tao 3 mang x,y,z la toa do cac diem tren hinch causubplot(1,2,1) %phân tách cua so tkhô hanh ma tran 1 x 2 khoang de ve sầu vì chưng thi, va chon cua so 1 de vesurf(x+2,y+2,z+4) %Tao be mat 3dsubplot(1,2,2) %phân chia cua so thanh khô ma tran 1 x 2 vùng de ve bởi vì thi, va chon cua so 2 de vemesh(x+2,y+2,z+4)%Ve mat luoi 3d

*
4.5. Vẽ hình trụ

subplot(1,2,1) %phân tách cua so tkhô cứng ma tran 1 x 2 vùng de ve do thi, va chon cua so 1 de vecylinder(<1 8 1 1 5 1 5>) %Ve hinh trusubplot(1,2,2) %chia cua so thanh hao ma tran 1 x 2 vùng de ve vì thi, va chon cua so 2 de vecylinder(<5 2 1 2 2 4>) %Ve hinch tru

*