Tổng bình phương các nghiệm

      163

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình (5^3x - 2 = left( dfrac15 ight)^ - x^2) bằng


Ta có: (5^3x - 2 = left( dfrac15 ight)^ - x^2 Leftrightarrow 5^3x - 2 = 5^x^2 Leftrightarrow 3x - 2 = x^2 Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 1\x = 2endarray ight.)

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình là (1^2 + 2^2 = 5).

Bạn đang xem: Tổng bình phương các nghiệm


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm quý hiếm của $a$ nhằm phương trình $left( 2 + sqrt 3 ight)^x + left( 1 - a ight)left( 2 - sqrt 3 ight)^x - 4 = 0$ tất cả 2 nghiệm rành mạch thỏa mãn:$x_1 - x_2 = log _2 + sqrt 3 3$, ta có a thuộc khoảng:


Tìm $m$ nhằm phương trình (4^x - ext 2^x ext + ext 3 + ext 3 ext = ext m)có đúng 2 nghiệm $x in left( 1;3 ight)$ .


Tìm tập hợp tất cả các thông số $m$ sao để cho phương trình $4^x^2 - 2x + 1 - m.2^x^2 - 2x + 2 + 3m - 2 = 0$ bao gồm 4 nghiệm phân biệt.


Các quý hiếm thực của tham số $m$ nhằm phương trình : $12^x + left( 4 - m ight).3^x - m = 0$ có nghiệm thuộc khoảng tầm $left( - 1;0 ight)$ là:


Tìm quý hiếm của tham số $m$ để phương trình $9^x - m.3^x + 2 + 9m = 0$ gồm hai nghiệm biệt lập $x_1;x_2$ thỏa mãn nhu cầu $x_1 + x_2 = 3$


Tìm tập hợp tất cả các quý hiếm của thông số thực $m$ nhằm phương trình sau tất cả 2 nghiệm phân biệt: (9^1 - x + 2(m - 1)3^1 - x + 1 = 0)


Biết phương trình (9^x - 2^x + frac12 = 2^x + frac32 - 3^2x - 1) gồm nghiệm là $a$. Tính quý hiếm của biểu thức (P = a + dfrac12log _frac922) .

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phần Mềm Gửi Tin Nhắn Facebook Hàng Loạt, 4 Phần Mềm Spam Tin Nhắn Facebook Tốt Nhất


Biết rằng phương trình $2^x^2 - 1 = 3^x + 1$ tất cả hai nghiệm là $a$và $b$. Khi kia $a+ b + ab$ có giá trị bằng


Tìm các giá trị $m$ để phương trình (2^x + 1 = m.2^x + 2 - 2^x + 3) luôn luôn thỏa, (forall x in mathbbR).


Cho $a$ là số thực dương, không giống $1$ và thỏa mãn nhu cầu $dfrac12left( a^alpha + a^ - alpha ight) = 1$ . Tìm kiếm $alpha $


Cho (4^x + 4^ - x = 7). Lúc ấy biểu thức (P = dfrac5 - 2^x - 2^ - x8 + 4.2^x + 4.2^ - x = dfracab) cùng với (dfracab) tối giản cùng (a,b in mathbbZ). Tích (a.b) có giá trị bằng


Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để phương trình (16^x - 2.12^x + left( m - 2 ight).9^x = 0) có nghiệm dương?


*

Biết $fleft( 0 ight) = dfrac76$, giá bán trị lớn số 1 của (m) để phương trình (e^2f^3left( x ight) - dfrac132f^2left( x ight) + 7fleft( x ight) + dfrac32 = m) bao gồm nghiệm bên trên đoạn (left< 0;,2 ight>) là


Phương trình (2^23x^3.2^x - 1024^x^2 + 23x^3 = 10x^2 - x) bao gồm tổng những nghiệm gần nhất với số nào bên dưới đây:


Tìm quý giá $m$ để phương trình (2^ + 1 + 2^ x - 1 ight + m = 0) tất cả nghiệm duy nhất


Số nghiệm thực riêng biệt của phương trình (2^x + frac14x + 2^fracx4 + frac1x = 4) là:


Tìm tham số m để tổng các nghiệm của phương trình sau đạt giá bán trị nhỏ nhất (1 + left< 2x^2 - mleft( m + 1 ight)x - 2 ight>.2^1 + mx - x^2 = left( x^2 - mx - 1 ight).2^mxleft( 1 - m ight) + x^2 - m^2x).


Cho các số thực không âm x,y,z thỏa mãn nhu cầu (5^x + 25^y + 125^z = 2020). Giá bán trị nhỏ nhất của biếu thức (T = dfracx6 + dfracy3 + dfracz2) là


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Có từng nào số nguyên (y) làm sao cho tồn trên (x in ,left( dfrac13;3 ight)) thỏa mãn nhu cầu (27,^3 mx^2 + xy = left( 1 + xy ight)27^9 mx,?)


Cho các số dương (x,,,y) thỏa mãn (2^x^3 - y + 1 = dfrac2x + y2x^3 + 4x + 4). Giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức (P = dfrac7y + dfracx^37) có dạng $dfracab$. Tính $a-b$.