Code chuyển văn bản thành giọng nói

      194

Sử dụng text-to-speech-api để tích hợp công nghệ chuyển văn bạn dạng thành các giọng nói vào ứng dụng của bạn


Text-to-speech web API gửi văn bản thành giọng nói của trinhde.vn khiến cho bạn truy xuất vào công nghệ chuyển văn bạn dạng sang các giọng nói audio để không ngừng mở rộng ứng dụng của bạn.

Bạn đang xem: Code chuyển văn bản thành giọng nói

Để truy cập và liên kết vào nền tảng API, bạn cần sử dụng gói "Chuyên Nghiệp" trở lên. Xem bảng giá chi máu tại đây.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Đồng Hồ Đếm Ngược Có Âm Thanh, Đồng Hồ Đếm Ngược Có Âm Thanh

Nội dung chính


Đầu tiên bạn cần có API KEY để có thể truy cập vào Text-to-speech API.

Để tạo API KEY, bạn nhấp chuột liên kết "API KEY" ngơi nghỉ menu mặt trái.
*

Tiếp theo, click chuột nút "Tạo API KEY" color xanh, đặt tên cho dự án tại đoạn KEY Name, sau đó bấm nút "Create"
*

Khi đã tạo nên KEY xong, bạn click chuột nút "Copy" sát bên KEY để copy API-KEY vào clipboard. Để bật / tắt API, chúng ta bấm nút ON/OFF
*

URL Endpoint text-to-speech:

https://www.trinhde.vn/api/v1/tts/synthesize

Method

http POST

Header Parameters

1. Header "Content-Type: application/json"2. Header "apikey: YOUR-API-KEY"

Định dạng datagửi lên: Json (default), ví dụ:


"text": "Chào mừng các bạn đến cùng với công cụ biến hóa văn bản thành giọng nói của trinhde.vn. Đây là Text to speech giờ việt", "voiceServer": "ttsvnpro", "voiceID": "vi-VN2", "voiceSpeed": "0"

Thuộc tínhkiểu dữ liệuMô tả
textStringinput văn bạn dạng cần đưa sang giọng nói, hoàn toàn có thể là text thuần, hoặc theo kết cấu SSML
voiceServerStringServer giọng đọc, hiện tại tại shop chúng tôi cung cấp cho 3 server chính bao gồm:ttsvnpro, ttsbinttsgo
voiceIDStringDanh sách giọng đọc (voiceID) vàvoiceServerđược cung ứng ở link này:https://www.trinhde.vn/api/v1/tts/voices
voiceSpeedString( tốc độ giọng nói )-3 : khôn cùng chậm-2 : khá chậm-1 : chậm0 : Bình thường( default )1 : nhanh2 : tương đối nhanh3 : rất nhanh

Dữ liệu trả về:

Code: 200status: successmess: successaudioData: tài liệu đầu ra mp3( định dạng base64)

Ví dụ về phản nghịch hồi thành công ( response success ):


"status": "success", "mess": "success", "audioData": "https://PIxAAAAANIAAAAAExBTUUzLjEwMFVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.................."
curl --request POST --url https://www.trinhde.vn/api/v1/tts/synthesize --header "apikey: YOUR-API-KEY" --header "Content-Type: application/json" --data ""voiceServer": "ttsbin", "voiceID": "vi-VN2", "voiceSpeed": "0", "text": "Đây là API Text to lớn speech giờ việt""
$curl = curl_init();curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://www.trinhde.vn/api/v1/tts/synthesize", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => " "text": "Đây là API text lớn speech tiếng việt", "voiceServer": "ttsbin", "voiceID": "vi-VN2", "voiceSpeed": "0" ", CURLOPT_HTTPHEADER => array( "apikey: YOUR-API-KEY", "content-type: application/json" ),));$response = curl_exec($curl);$err = curl_error($curl);curl_close($curl);if ($err) echo "cURL Error #:" . $err; else echo $response;
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# Import the json libraryimport jsonimport requestsimport urllibimport base64url = "https://www.trinhde.vn/api/v1/tts/synthesize"data = "voiceServer": "ttsbin", "voiceID": "vi-VN2", "voiceSpeed": "0", "text": "Đây là API Text to lớn speech giờ việt"headers = 'Content-type': 'application/json', 'apikey': 'YOUR-API-KEY'response = requests.post(url, data=json.dumps(data), headers=headers)#if encounter SSL error because of https certificate, please phản hồi out above line và use the line below khổng lồ make insecure connections (this will expose your application to security risks, such as man-in-the-middle attacks.)#response = requests.post(url, data=json.dumps(data), headers=headers, verify=False)# Headers is a dictionary#print(response.headers)# Get status_code.#print(response.status_code)# Get the response data as a python object.data = response.contentjData = json.loads(response.content)#print(data)#print(data.audioData)#print(jData<"audioData">)if jData<"status"> == "error":print("Error: ")print(jData<"mess">)else:wav_data = base64.b64decode(jData<"audioData">)#print(wav_data)f = open("output.mp3", "wb")f.write(wav_data)f.close()print("Text khổng lồ speech convert success. Please open output.mp3 file và enjoy!")
URL url = new URL("https://www.trinhde.vn/api/v1/tts/synthesize");HttpURLConnection http = (HttpURLConnection)url.openConnection();http.setRequestMethod("POST");http.setDoOutput(true);http.setRequestProperty("apikey", "YOUR-API-KEY");http.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");String data = ""voiceServer": "ttsbin", "voiceID": "vi-VN2", "voiceSpeed": "0", "text": "Đây là API Text to speech giờ đồng hồ việt"";byte<> out = data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);OutputStream stream = http.getOutputStream();stream.write(out);System.out.println(http.getResponseCode() + " " + http.getResponseMessage());http.disconnect();
var url = "https://www.trinhde.vn/api/v1/tts/synthesize";var xhr = new XMLHttpRequest();xhr.open("POST", url);xhr.setRequestHeader("apikey", "YOUR-API-KEY");xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");xhr.onreadystatechange = function () if (xhr.readyState === 4) console.log(xhr.status); console.log(xhr.responseText); ;var data = '"voiceServer": "ttsbin", "voiceID": "vi-VN2", "voiceSpeed": "0", "text": "Đây là API Text lớn speech tiếng việt"';xhr.send(data);
var url = "https://www.trinhde.vn/api/v1/tts/synthesize";var httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);httpRequest.Method = "POST";httpRequest.Headers<"apikey"> = "YOUR-API-KEY";httpRequest.ContentType = "application/json";var data = ""voiceServer": "ttsbin", "voiceID": "vi-VN2", "voiceSpeed": "0", "text": "Đây là API Text lớn speech giờ đồng hồ việt"";using (var streamWriter = new StreamWriter(httpRequest.GetRequestStream())) streamWriter.Write(data);var httpResponse = (HttpWebResponse)httpRequest.GetResponse();using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream())) var result = streamReader.ReadToEnd();Console.WriteLine(httpResponse.StatusCode);